top of page
Algemene voorwaarden
 
Wettelijke informatie

De bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elke dienstverlening die door Mercurius advocatenkantoor verleend wordt aan het cliënteel. De Nederlandstalige versie prevaleert op de anderstalige versies van deze algemene voorwaarden. Bij eventuele verschillen tussen die versies, zal de Nederlandstalige versie gelden.
 

De maatschappelijke zetel van Mercurius advocatenkantoor is gelegen te B-2540  Hove, Boechoutsesteenweg 166 – bus 4.

T +32 3 216 71 60

F +32 3 216 41 62 

www.mercurius-law.be

info@mercurius-law.be

 

Mercurius advocatenkantoor bv is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder KBO-nummer 0598.740.319 en met btw-nummer BE 0598.740.319.

 

Mercurius advocatenkantoor is een groepering van advocaten die zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen. 

Advocaten van Mercurius advocatenkantoor zijn advocaat in België. Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Antwerpen, tenzij anders aangeduid.

De advocaten verbonden aan Mercurius advocatenkantoor verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Mercurius advocatenkantoor. 

Mercurius advocatenkantoor is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening die door haar wordt uitgevoerd.

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Mercurius advocatenkantoor aan de cliënt en vormen bijgevolg het integraal contractueel kader tussen Mercurius advocatenkantoor en de cliënt. 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle advocaten die in naam en voor rekening van Mercurius advocatenkantoor diensten verlenen aan de cliënt.

 

Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan Mercurius advocatenkantoor, maar ook op alle navolgende opdrachten, tenzij er voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden. 

 

Afspraken die afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden vervangen enkel het beding of de bedingen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing. 

 

Deze algemene voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt (indien rechtspersoon) uit. 

 

Dienstverlening

De dienstverlening van Mercurius advocatenkantoor kan onder andere betrekking hebben op besprekingen, adviesverlening, vergaderingen, onderhandelingen, vertegenwoordiging voor de rechtbank of bij arbitrages, bijstand bij procedures, het optreden als lasthebber of als tussenpersoon, enz.

De partijen bepalen het voorwerp van de dienstverlening van Mercurius advocatenkantoor bij aanvang van de werkzaamheden en indien nodig kan het voorwerp van de dienstverlening aangepast of uitgebreid worden tijdens de uitvoering. Het eventueel aanpassen of uitbreiden van de dienstverlening kan vormvrij plaatsvinden en kan ondermeer blijken uit het geven van opdrachten, de aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

De cliënt aanvaardt dat Mercurius advocatenkantoor het recht heeft om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de cliënt derden in te schakelen zoals andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen, accountants, enz. 

Hierbij laat de cliënt de keuze van die derden over aan Mercurius advocatenkantoor. 

Elk advies dat door Mercurius advocatenkantoor gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. 

Een advies van Mercurius advocatenkantoor mag niet gebruikt worden door derden of door de cliënt in een andere zaak. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De cliënt verbindt zich ertoe een advies van Mercurius advocatenkantoor niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Mercurius advocatenkantoor tenzij, indien nodig voor de bewuste zaak, aan andere professionele raadgevers van de cliënt, maar zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege Mercurius advocatenkantoor. 

De contractuele verplichtingen van Mercurius advocatenkantoor gelden enkel tegenover de cliënt en strekken zich niet uit tot derden,  tenzij indien Mercurius advocatenkantoor deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

De cliënt vrijwaart Mercurius advocatenkantoor en de met deze verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht. 

Die vrijwaringsverplichting zal tevens de kosten van de eventueel benodigde verdediging omvatten. 

Indien Mercurius advocatenkantoor om enige reden, bv. wettelijk, reglementair, deontologisch of voor enig ander geldige grond, genoodzaakt is om de cliënt te verifiëren of onderzoek te verrichten, dient de cliënt alle door Mercurius advocatenkantoor gevraagde stukken, documenten en gegevens te bezorgen, bij gebreke waaraan Mercurius advocatenkantoor het recht heeft haar diensten onmiddellijk te beëindigen en alle reeds geleverde prestaties en uitgestelde kosten aan de cliënt aan te rekenen onder voorbehoud van additionele kosten en vergoedingen.

Het is de cliënt verboden om gesprekken met Mercurius advocatenkantoor, de advocaten en de personen die namens Mercurius advocatenkantoor diensten verlenen, op te nemen via ongeacht welke drager ook. Elke inbreuk hierop zal Mercurius advocatenkantoor en die persoenen het recht geven om een klacht in te dienen bij de bevoegde instanties.

Mercurius advocatenkantoor kan de dienstverlening aan de cliënte steeds beëindigen in overeenstemming met de deontologische regels van de advocatuur alsook als er zich omstandigheden voordoen waardoor die dienstverlening moeilijk of niet meer mogelijk is. 

De cliënt kan de dienstverlening van Mercurius advocatenkantoor op elk moment met een schriftelijke melding beëindigen. Die beëindiging doet geen afbreuk aan de verplichting van de cliënt om alle diensten en kosten te vergoeden die verschuldigd zijn tot aan de beëindiging van de  dienstverlening asook alle prestaties en kosten die in voorkomend geval betrekking hebben op de overdracht van de dossiers in behandeling

 

 

Vergoeding

Mercurius advocatenkantoor hanteert volledige transparantie op het vlak van erelonen en kosten. Het ereloon dat door Mercurius advocatenkantoor aangerekend wordt omvat de prestaties van de advocaten die namens Mercurius advocatenkantoor diensten verlenen zoals besprekingen adviezen, vergaderingen, correspondentie, onderhandelingen, telefonische besprekingen, opzoekingen, voorbereiding van documenten, de vertegenwoordiging voor de rechtbank, verplaatsingstijd, … 

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt voor de prestaties van de advocaten van Mercurius advocatenkantoor een uurtarief aangerekend, dat bepaald wordt in functie van de ervaring en kennis van onze advocaten.

Specifieke kosten en gerechtskosten in dossiers zoals kosten voor griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, ondernemingsloketten, prestaties door derden, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, vertalers, parkeerkosten, bijkomende premies voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waarbij de belangen van de cliënt een bijkomende dekking vragen, worden afzonderlijk doorgerekend aan kostprijs.

Kantoorkosten betaald door Mercurius advocatenkantoor ten behoeve van de cliënt worden apart in rekening gebracht. De kosten worden op een forfaitaire basis aangerekend aan een percentage van het gevraagde ereloon.

De begroting van de uurtarieven en het aangerekende percentage voor de kosten, worden gewoonlijk bij de aanvang van de werkzaamheden medegedeeld doch worden alleszins op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging.

Elke betwisting van een factuur van Mercurius advocatenkantoor dient schriftelijk aan Mercurius advocatenkantoor te worden bezorgd binnen de 15 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard. 

Mercurius advocatenkantoor kan voor de aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot vragen door middel van een voorschotfactuur of provisie. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan Mercurius advocatenkantoor moet betalen voorafgaand aan een tussentijdse factuur of eindfactuur. Mercurius advocatenkantoor verrekent alle betaalde voorschotten bij de opmaak van de eindfactuur.

Mercurius advocatenkantoor zal het ereloon aanpassen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Als aanvangsindex geldt het indexcijfer van de maand die het mandaat voorafgaat en als nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.  De erelonen kunnen ook op elk moment door Mercurius advocatenkantoor worden herzien.

De cliënt dient Mercurius advocatenkantoor voor aanvang van het dossier op de hoogte te brengen van de rechtsbijstandsverzekeraar waarmee hij samenwerkt. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt tussenkomt, dan dient de cliënt aan Mercurius advocatenkantoor de niet door de rechtsbijstandsverzekeraar gedekte of betaalde erelonen en kosten te betalen.

Wanneer Mercurius advocatenkantoor optreedt namens meerdere met elkaar verbonden personen of rechtspersonen, zijn deze personen of rechtspersonen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al hetgeen zij of één van hun verschuldigd zijn aan Mercurius advocatenkantoor. Pas vanaf de beëindiging van de samenwerking met één van de personen of rechtspersonen is deze respectieve persoon of rechtspersoon niet meer gehouden voor prestaties geleverd aan de andere personen of rechtspersonen na deze beëindiging. Voor alle prestaties geleverd tot op het ogenblik van beëindiging van de samenwerking blijft de respectieve persoon of rechtspersoon hoofdelijk gehouden. 

De cliënt dient de facturen te betalen binnen de 15 kalenderdagen na datum van de verzending ervan. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de factuur moet hij deze binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Een detail van de geleverde prestaties is op eerste vraag beschikbaar. 

Bij gebreke aan een tijdige betaling van de factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) door de cliënt kan Mercurius advocatenkantoor, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, een forfaitaire schadevergoeding eisen ten belope van 10% van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met een rente die overeenstemt met de rentevoet overeenkomstig de voorzieningen van de wet van 02/08/2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties, alleszins met een minimum van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%.

Mercurius advocatenkantoor heeft, zonder de cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, het recht om hetzij alle verdere prestaties in het dossier op te schorten tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen, eventueel met een opzegtermijn indien dit noodzakelijk zou zijn in functie van de belangenbehartiging van de cliënt tenzij de dienstverlening aan de cliënt om ernstige reden met onmiddellijke ingang onmogelijk zou geworden zijn. 

De cliënt erkent dat hij werd geïnformeerd over de wet van 21 april 2017 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (de rechtsplegingsvergoedingen).
De ontvangen rechtsplegingsvergoeding mag door Mercurius advocatenkantoor worden aangewend voor de betaling van erelonen en kosten.

Derdengelden

Mercurius advocatenkantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de provisies, kosten of erelonen, ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn. Mercurius advocatenkantoor brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
 

Mercurius advocatenkantoor stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Aansprakelijkheid

Alle advocaten verbonden aan Mercurius advocatenkantoor zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit (bij Amlin Europe nv) door middel van een door de Orde van Vlaams Balies onderschreven verzekering. De tussenkomst van de verzekeraar onder specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis bedraagt maximaal 2.500.000 € per schadegeval. 

Daarnaast heeft Mercurius advocatenkantoor een aanvullende verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat tweede rang afgesloten bij verzekeraar AG Insurance nv. De waarborg hiervan bedraagt 5.000.000 € per verzekeringsjaar in aanvulling en na uitputting van de 2.500.000 € per schadegeval in eerste rang. 

De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt door een beroepsfout van Mercurius advocatenkantoor beperkt wordt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd. De cliënt aanvaardt dus dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Mercurius advocatenkantoor wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat van Mercurius advocatenkantoor is verzekerd en door die verzekeraar wordt uitgekeerd.  

Een kopie van de bepalingen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van  Mercurius advocatenkantoor wordt op eerste verzoek aan de cliënt bezorgd.

Elke aanspraak tegen een advocaat van Mercurius advocatenkantoor vervalt in ieder geval, indien Mercurius advocatenkantoor niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot een aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Mercurius advocatenkantoor hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot het bedrag van de door de cliënt in het desbetreffende dossier aan Mercurius advocatenkantoor betaalde erelonen doch met een algeheel maximum van 50.000 €. 

Mercurius advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan Mercurius advocatenkantoor dan wel rechtstreeks aan de cliënt hebben aangerekend.

Mercurius advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of het gebruiken van elektronische communicatie dat van Mercurius advocatenkantoor afkomstig is of via Mercurius advocatenkantoor is ontvangen.  De cliënt dient ervoor te zorgen dat zijn IT-installaties voldoende beschermd zijn.

 

Toepassing van de witaspreventiewet

De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. De cliënt aanvaardt de toepassing van de Witwaspreventiewet. Dit betekent dat de advocaat de verplichting heeft tot identificatie van het cliënteel en tot melding van witwaspraktijken aan de Stafhouder van de balie te Antwerpen wanneer de advocaat:

a)  Een cliënt zal bijstaan om verrichtingen voor te bereiden of uit te voeren in verband met:

1.    De aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven

2.    Het beheer van diens geld, effecten of andere activa

3.    De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen

4.    De organisatie van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen

5.    De oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies

b)  Zal optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed

De advocaat heeft de plicht tot waakzaamheid en tot identificatie van de cliënt, de lasthebber(s) van de cliënt, of de uiteindelijke begunstigden van de cliënt. Deze identificatie dient te gebeuren aan de hand van een bewijsstuk, waarvan afschrift wordt gemaakt op papier of op elektronische drager. Als bewijsstuk geldt:

•    Voor natuurlijke personen het paspoort of de identiteitskaart

•    Voor Belgische rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen met vestiging in België: uittreksel uit de Kruispuntbank of notariële akte

•    Voor buitenlandse rechtspersonen zonder vestiging in België: betrouwbare en in internationaal rechtsverkeer gebruikelijke documenten, gegevens of inlichtingen

Daarnaast dient de advocaat de identiteit te kennen van cliënten die niet fysiek aanwezig zijn, alsook dient hij te kunnen achterhalen of de cliënten, lasthebbers of uiteindelijke begunstigden een politiek prominent persoon zijn.

Deze plicht tot waakzaamheid en identificatie vraagt de medewerking van de cliënt. Indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen de twee weken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden), kan de advocaat de zakelijke relatie niet aangaan en indien hij reeds voorlopig had opgetreden zal hij zijn verdere tussenkomst beëindigen.

De stafhouder zal de informatie doorgeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 

Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679

Mercurius advocatenkantoor vindt uw privacy belangrijk.

Binnen Mercurius advocatenkantoor gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle cliënten. Deze algemene voorwaarden omschrijven welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.

 1. Wie contacteren in geval van vragen / opmerkingen / klachten?

  ​Eventuele vragen, opmerkingen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan Meester Dirk Stas (dirk.stas@mercurius-law.be). 

 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze cliënten. Het gaat o.a. over de volgende persoonsgegevens:
  • Rijksregisternummer, adres, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
  • Gegevens verstrekt in het kader van de behartiging van uw dossier en eventuele verdediging in rechte;
  • Rechterlijke uitspraken en veroordelingen.

 3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?
  Voorgaande gegevens worden verzameld met het oog op de behartiging van uw dossier en dus met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst. Door het geven van het mandaat tot dienstverlening geeft u Mercurius advocatenkantoor de uitdrukkelijke toestemming voor de  verwerking van uw persoonsgegevens.

 4. De persoonsgegevens worden door Mercurius advocatenkantoor bewaard en verwerkt in elk geval voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons. Mercurius advocatenkantoor archiveert na elke beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart de gegevens vervolgens voor een periode van 5 jaar. Na voormelde periode van 5 jaar wordt het dossier definitief verwijderd.

 5. Rechten
  a)  Recht op toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
  b) Recht op verbetering, verwijdering en beperking
  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  c) Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  d) Recht van gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  e) Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
  f) Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
  g) Uitoefening van uw rechten
  U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Meester Dirk Stas (dirk.stas@mercurius-law.be)
  h) Klachten
  U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
  Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 6. Doorgiften aan derden
  Bepaalde van de persoonsgegevens die Mercurius advocatenkantoor van u verwerkt, worden in het kader van uw dossier doorgegeven aan derden (gerechtsdeurwaarders, vertalers, andere advocaten, notarissen, deskundigen, accountants, …).
  Bovenstaande derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze bovenstaande organisaties verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.
  Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

Bevoegdheid van de rechtbank en toepasselijk recht.

De rechtsverhouding tussen de cliënt en Mercurius advocatenkantoor is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen Mercurius advocatenkantoor en de cliënt zullen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn onverminderd het recht van Mercurius advocatenkantoor om de betwisting  te leggen aan de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.

bottom of page